Finnair TES-neuvottelukunta tiedottaa

1.2.2019

Hyvät jäsenet,

Neuvottelut matkustamohenkilöstöä koskevan työehtosopimuksen ja sen Finnairia koskevan pöytäkirjan uudistamiseksi aloitettiin marras-joulukuun vaihteessa. Viralliseeen neuvotteluratkaisuun ei ole vielä päästy. Koska olemme työehtosopimuksen päätyttyä sopimuksettomassa tilassa, on hyvä palautella mieliin työehtosopimusneuvotteluihin liittyviä asioita.

Osalle kyseessä on vanhan kertaaminen, mutta joukossamme on paljon uusia jäseniä, joille sellaiset termit kuin työehtosopimusneuvottelut, neuvotteluratkaisu, sopimukseton tila, työtaistelu ja lakko ovat aivan uusia käsitteitä. Lisäksi SLSY:n muuttuminen Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n valtakunnalliseksi ammattiosastoksi on tuonut mukanaan joitakin muutoksia aikaisempaan, joten tiedote kannattaa lukea kaikessa rauhassa ajatuksella läpi.

Ei vielä neuvotteluratkaisua

Neuvotteluja työehtosopimuksen uudistamisesta on käyty jo useampi kuukausi. Tavoitteena on ollut saavuttaa kumpaakin osapuolta tyydyttävä ratkaisu uuden työehtosopimuksen sisällöstä, mutta viralliseen neuvotteluratkaisuun ei ole vielä päästy. Neuvotteluja jatketaan vielä ensi keskiviikkona, jonka jälkeen tiedetään, onko sopimusedellytyksiä olemassa.

 

Mikäli neuvotteluissa päädyttyä molemmille hyväksyttävissä olevaan ratkaisuun, käsitellään syntynyt neuvotteluratkaisu ensin AKT:n matkustamohenkilöstöjaostossa, joka ottaa kantaa siihen, onko se hyväksyttävissä vai ei. Tämän jälkeen matkustamohenkilöstöjaosto esittää neuvotteluratkaisun hyväksymistä tai hylkäämistä AKT:n hallitukselle, joka tekee lopullisen päätöksen asiasta.

Työnantaja ostaa työrauhan sopimuskaudelle

Työehtosopimus on työntekijä- ja työnantajapuolen välinen sopimus, jolla työnantajapuoli ostaa työrauhan seuraavalle työehtosopimuskaudelle. Työrauhan hinta on suoraan verrannollinen siihen kuinka uskottavana työnantaja pitää työtaistelun mahdollisuutta. Viime kädessä kyse on työntekijäpuolen uskottavuudesta ja keskinäisestä sitoutuneisuudesta ajaa yhteisiä etuja.

Sopimukseton tila

Työehtosopimuksen umpeuduttua puhutaan ns. sopimuksettomasta tilasta, joka jatkuu aina uuden työehtosopimuksen solmimiseen saakka. Sopimuksettoman tilan aikana työsuhteessa noudatetaan vanhan työehtosopimuksen mukaisia määräyksiä, mutta työntekijöillä on työehtosopimuksen päätyttyä laillinen oikeus vauhdittaa neuvotteluja mm. lakon avulla.

Työntekijöillä on oikeus mennä lakkoon

Yhdistymis- ja kokoontumisvapaus, sekä niihin läheisesti liittyvä työtaistelu- ja lakko-oikeus taataan Suomen perustuslaissa.

Lakko on aina työntekijäpuolen viimeinen keino pysähtyneiden tai paikallaan junnaavien neuvottelujen eteenpäin viemiseksi. Työtaisteluun ei ryhdytä hetken mielijohteesta, eikä lakko poista osapuolten velvollisuutta neuvotella asioista. Neuvotteluja käydään joko osapuolten kesken tai tilanteen kriisiydyttyä valtakunnansovittelijan johdolla.

Mahdollisesta lakosta päättää AKT:n hallitus. Liiton hallitus päättää myös mahdollisten tukitoimien aloittamisesta. Liitto edellyttää kaikkien jäsentensä osallistuvan lakkoon. Työntekijän tulee mahdollisen lakon aikana noudattaa liitolta saamiaan ohjeita ja yksiselitteisesti pidättäytyä lakon alaisesta työstä.

Myös liittoon kuulumattomalla työntekijällä on oikeus pidättäytyä lakonalaisesta työstä. Turhan eripuran välttämiseksi liittoon kuuluvien ja liittoon kuulumattomien välillä tämä on suositeltavaa. Lakolla saavutettavat tai puolustettavat asiat koskevat kuitenkin kaikkia työntekijöitä, ja yritykset pelkkien rusinoiden poimimiseen pullasta koetaan useimmiten moraalisesti vääränä. Jäsenkunnan yhtenäisyys on myös se voima, joka antaa työntekijäpuolen muutosesityksille painoarvoa neuvottelupöydässä – vain yhdessä olemme vahvoja.

Mitä lakko tarkoittaa?

Lakko tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessaan sitä, että työntekijä ei mene töihin. Työnantajalla ei ole oikeutta rangaista millään tavoin liiton toimeenpanemaan työtaisteluun osallistuvaa yksittäistä työntekijää, eikä kenenkään näin ollen tarvitse pelätä työnantajapuolelta syrjintää tai kielteisiä seuraamuksia lakkoon osallistumisen vuoksi. Riittää siis, että työntekijä mahdollisen lakon alkaessa noudattaa liitolta saamiaan ohjeita.

Mahdollisen lakon alkaessa liitto huolehtii niin lakkorajoista tiedottamisesta kuin antaa käytännön ohjeet siitä, miten mm. työpaikoilta poistutaan lakon alkaessa. Liitto vastaa omien jäsentensä hotellikuluista ja kotiuttamisesta ulkoasemilta mahdollisen lakon aikana. Ei-jäsenet ovat tältä osin omillaan.

Tiedottaminen mahdollisen lakon aikana

Mahdolliseen työtaisteluun liittyvästä tiedottamisesta vastaa liitto sekä erillinen työtaistelutoimikunta. Huomioithan, että mahdolliseen työtaisteluun liittyviä viestejä ei lähetetä työnantajan hallinnoimaan sähköpostiosoitteeseen. Jokaisen onkin syytä nyt aktivoitua ja päivittää jäsenrekisteriin oma, ajantasainen sähköpostiosoitteensa liiton jäsensivuilla tai osoitteessa jasenrekisteri@akt.fi. Vain näin voit varmistaa, että saat oikeaa ja paikkaansa pitävää tietoa sähköpostiisi mahdollisen lakon alkaessa.

Mitä seuraavaksi?

Neuvotteluja jatketaan keskiviikkona 6.2.2019 ja matkustamohenkilöstöjaosto kokoontuu tämän jälkeen 7.2.2019 keskustelemaan neuvottelutilanteesta. Mahdolliset suositukset toimenpiteistä viedään tämän jälkeen AKT:n hallituksen päätettäviksi.

 

TES-neuvottelukunta 1.2.2019